GAZ-SYSTEM wraz z innymi operatorami podpisał porozumienie przyspieszające rozwój infrastruktury wodorowej

Fot. D-DALLE
Udostępnij

Porozumienie, którego celem jest skoordynowanie i ułatwienie rozwoju infrastruktury wodorowej oraz wspieranie rozwoju rynku wodoru w regionie Morza Bałtyckiego zostało podpisane przez dziewięciu operatorów systemów przesyłowych gazu (OSP). Stronami porozumienia są GAZ-SYSTEM (Polska), Elering (Estonia), Energinet (Dania), Gasgrid Vetyverkot (Finlandia), Amber Grid (Litwa), Nordion Energi (Szwecja), GASCADE i ONTRAS (Niemcy) oraz Conexus Baltic Grid (Łotwa).

Celem współpracy regionalnej w ramach Porozumienia jest koordynacja działań operatorów systemów przesyłowych gazu w zakresie rozwoju infrastruktury przesyłu i magazynowania wodoru w regionie. Ponadto grupa OSP będzie dzielić się informacjami na temat rozwoju rynku wodoru oraz projektów związanych z produkcją i zapotrzebowaniem na wodór odnawialny. Firmy planują również ściśle współpracować z europejskimi i krajowymi instytucjami, a także uczestnikami rynku, w tym w ramach unijnej inicjatywy pod nazwą Plan Międzysystemowego Połączenia Rynku Energii (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP).

– Morze Bałtyckie jest akwenem, który posiada duży potencjał  produkcji odnawialnego wodoru na skalę przemysłową i może zapewnić w ten sposób bezpieczeństwo dostaw tego nośnika energii na potrzeby dekarbonizujących się rynków w naszym regionie. Jesteśmy goowi aktywnie działać w tym procesie poprzez koordynację rozwoju infrastruktury wodorowej i dzielenie się najlepszymi praktykami z sygnatariuszami podpisanego porozumienia – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Region Morza Bałtyckiego posiada doskonałe warunki do produkcji czystego wodoru

Region Morza Bałtyckiego oferuje ogromny potencjał w zakresie produkcji energii odnawialnej, dzięki czemu może zapewnić do 45% produkcji czystego wodoru do 2030 r. zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej  dot. planu REPowerEU. W szczególności region Morza Bałtyckiego posiada szerokie możliwości w zakresie lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, które mogłyby zostać wykorzystane do produkcji wodoru i w ten sposób przyspieszyć rozwój rynku wodoru w najbliższej przyszłości. W związku z tym, operatorzy systemów przesyłowych gazu łączą siły w celu opracowania nowej infrastruktury wodorowej i uwolnienia potencjału produkcji wodoru. Jednocześnie celem współpracy regionalnej jest dostarczanie wodoru z regionów o dużym potencjale wytwórczym do obszarów koncentracji popytu. 

Bezpieczeństwo i odporność europejskiego systemu energetycznego w agendzie unijnej i regionalnej

Porozumienie stanowi wkład regionalnych operatorów systemów przesyłowych gazu w realizację deklaracji marienborskiej podpisanej przez premierów państw bałtyckich w 2022 roku. Deklaracja miała na celu zbadanie wspólnych projektów transgranicznych w zakresie energii odnawialnej i określenie potrzeb infrastrukturalnych w regionie Morza Bałtyckiego. Ta nowa inicjatywa będzie również wspierać europejskie cele w zakresie klimatu i energetyki poprzez wykorzystanie potencjału rodzimych odnawialnych źródeł energii w celu dekarbonizacji europejskiego przemysłu i zmniejszenia zależności Europy od importowanych rosyjskich paliw kopalnych. Ponadto, poprzez połączenie sił, operatorzy systemów przesyłowych gazu pragną ułatwić stworzenie konkurencyjnego i elastycznego rynku wodoru, opartego na licznych dostawcach i użytkownikach wodoru.

Projekty wodorowe w rejonie basenu Morza Bałtyckiego

Operatorzy systemów przesyłowych gazu zainicjowali kilka zakrojonych na szeroką skalę analiz zorientowanych na określenie wykonalności transgranicznych projektów w dziedzinie infrastruktury wodorowej zmierzających do osiągnięcia celów europejskich i regionalnych oraz realizacji krajowych strategii wodorowych. Obecnie projekty rozwoju infrastruktury wodorowej wokół basenu Morza Bałtyckiego obejmują m.in. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor). Ponadto, operatorzy systemów przesyłowych gazu planują skoordynowane wdrażanie innych projektów obejmujących transgraniczne połączenia międzysystemowe, krajowe sieci szkieletowe oraz obiekty magazynowania wodoru.

Źródło: GAZ-SYSTEM