GAZ-SYSTEM jednym z inicjatorów powołania stowarzyszenia operatorów sieci wodorowych

Fot. pixabay
Udostępnij

18 czerwca 2024 r. podczas spotkania plenarnego w Brukseli nastąpiło uroczyste przekazanie Komisji Europejskiej projektu statutu ENNOH na ręce Kadri Simson, Komisarz ds. Energii. ENNOH ma się ostatecznie ukonstytuować i rozpocząć działalność w 2025 r. 

Przyjęty w maju 2024 r. pakiet gazowo-wodorowy ustanawia ramy prawne dla tworzenia przyszłego rynku wodoru w Unii Europejskiej. Jednym z jego elementów jest nowe Rozporządzenie w sprawie rynków wewnętrznych gazu odnawialnego, gazu ziemnego i wodoru, które zakłada powołanie Europejskiej Sieci Operatorów Sieci Wodorowych (ang. European Network of the Network Operators for Hydrogen – ENNOH). 

ENNOH tworzyć będą certyfikowani Operatorzy Sieci Przesyłowych Wodorowych – OSPw (ang. Hydrogen Transmission Network Operators – HTNOs). Zadaniem stowarzyszenia będzie wsparcie budowy wewnętrznego rynku i infrastruktury wodorowej, umożliwienie transgranicznego handlu wodorem oraz zapewnienie optymalnego zarządzania przyszłą europejską siecią przesyłową wodoru, jak również jej skoordynowaną eksploatacją oraz rozwojem technicznym. 

– 15 lat temu GAZ-SYSTEM był jednym z założycieli organizacji ENTSOG, zrzeszającej operatorów sieci przesyłowych gazu, która znacząco przyczyniła się do integracji i rozwoju wspólnotowego rynku gazu ziemnego. Dziś realizując politykę klimatyczną Unii Europejskiej działamy na rzecz powołania ENNOH – platformy współpracy przyszłych operatorów sieci przesyłowych wodorowych. Uzgodnienie i przekazanie Komisji Europejskiej projektu statutu ENNOH jest pierwszym symbolicznym krokiem w kierunku powstania struktur organizacyjnych dla przyszłego rynku wodoru w UE. Mamy ambicje stać się operatorem systemu przesyłu wodoru w Polsce, dlatego aktywnie działamy by spełnić warunki przystąpienia do ENNOH – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Obecni i przyszli operatorzy sieci przesyłowych wodoru są zobowiązani przedłożyć Komisji i ACER (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) projekt statutu ENNOH, wykaz członków stowarzyszenia oraz regulamin wewnętrzny uwzględniający m.in. procedury konsultacji z uczestnikami rynku. 

Trzydziestu sześciu operatorów infrastruktury spotkało się po raz pierwszy w styczniu 2024 roku, aby opracować założenia statutu ENNOH. GAZ-SYSTEM jest od początku aktywnym uczestnikiem procesu założycielskiego ENNOH. Przedstawicielem Spółki w ENNOH Plenary jest Prezes Sławomir Hinc. 

Członkostwo w ENNOH 

Członkami ENNOH mogą zostać certyfikowani operatorzy sieci przesyłowych wodorowych. Przystąpienie do organizacji jest możliwe od momentu rozpoczęcia procedury certyfikacji przez organ regulacyjny. Warunkiem ostatecznego potwierdzenia członkostwa jest uzyskanie decyzji certyfikacyjnej w ciągu dwóch lat oraz opracowanie projektów dotyczących infrastruktury wodorowej i podjęcie decyzji inwestycyjnej w terminie do czterech lat od przystąpienia do ENNOH. 

Do ENNOH może przystąpić także desygnowany OSPw, który korzysta z derogacji dla krajowego systemu niepołączonego z innymi państwami UE. Nominowane podmioty z państw nieposiadających OSPw, ale planujące budowę sieci wodorowych, mogą przystąpić do ENNOH jako członkowie stowarzyszeni. 

Zadania ENNOH 

Zadania nowego stowarzyszenia będą analogiczne jak w organizacji ENTSOG, która zrzesza europejskich operatorów sieci przesyłowych gazu. ENNOH będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • opracowanie dziesięcioletniego planu rozwoju sieci wodorowej o zasięgu unijnym, w tym europejskiej prognozy dostaw wodoru, 
  • opracowanie – we współpracy z ENTSOG – kodeksów sieci i ustanawianie nowych kodeksów sieci dotyczących wodoru, a następnie ich monitoring, 
  • opracowanie zaleceń w sprawie koordynacji współpracy technicznej operatorów.

ENNOH będzie ściśle współpracowała z ENTSO-E, ENTSOG oraz DSO Entity, unijną organizacją zrzeszającą operatorów sieci dystrybucyjnej, wspierając integrację systemów przesyłowych między nośnikami energii, aby zwiększyć ogólną efektywność systemu energetycznego. 

Dalsze działania 

Pakiet gazowo-wodorowy ma zostać podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w najbliższym czasie. Rozporządzenie zacznie bezpośrednio obowiązywać sześć miesięcy po publikacji. Państwa członkowskie będą miały dwa lata, aby dostosować prawo krajowe do dyrektywy. 

Operatorzy kontynuują prace nad pomyślnym utworzeniem ENNOH zgodnie z terminami i obowiązkami określonymi w Rozporządzeniu zapewniając przejrzystość i otwartość tego procesu. Zachęcamy do śledzenia nowoutworzonej strony internetowej Europejskiej Sieci Operatorów Sieci Wodorowych (ENNOH). 

Źródło: Gaz-System