Pilotażowa aukcja Europejskiego Banku Wodorowego: 132 oferty z 17 krajów

Wodór, fot. Roman/Pixabay
Udostępnij

Pilotażowa aukcja w ramach Europejskiego Banku Wodoru, na produkcję wodoru odnawialnego w Europie, zgromadziła 132 oferty z projektów zlokalizowanych w 17 europejskich krajach. 

Całkowite wnioskowane wsparcie znacznie przekracza obecnie dostępny budżet w wysokości 800 mln EUR, zapewniany przez Innovation Found.  Wszystkie oferty razem przewidują całkowitą planowaną pojemność elektrolizera 8,5 gigawata (GWe). W ciągu dziesięciu lat doprowadziłoby to do całkowitej produkcji 8,8 mln ton wodoru odnawialnego. W ujęciu rocznym obejmowałoby to blisko 10 % ambicji UE w ramach REPowerEU w zakresie krajowej produkcji wodoru odnawialnego w 2030 roku.

– Jestem zachwycony dużym zainteresowaniem promotorów projektów, które zaowocowały dużą liczbą ofert na ten pierwszy pilotażowy fundusz innowacyjny Auction for renewable Hydrogen. Pokazuje to, że przemysł chętnie podejmuje wyzwanie polegające na przejściu z paliw kopalnych na czyste paliwa. Udane projekty poszerzą portfel inwestycji zerowych netto CINEA, które kształtują rynki wschodzące dla produktów o obniżonej emisyjności – powiedziała Paloma Aba Garrote, dyrektor Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

– Aplikacje już są, a entuzjastyczna reakcja rynku na aukcję pilotażową pokazuje, że europejski przemysł wodorowy jest gotowy do ekspansji! Wodór odnawialny jest ważnym rozwiązaniem w dążeniu Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Powodzenie tej aukcji pilotażowej jest wynikiem dogłębnego zaangażowania i konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz solidnych ram regulacyjnych, które zapewniają inwestorom pewność. Mamy teraz system, który zapewnia skuteczne i ukierunkowane wsparcie publiczne w pełnej zgodności z potrzebami rynku – dodał Kurt Vandenberghe, dyrektor generalny ds. działań w zakresie klimatu.


Producenci wodoru odnawialnego, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii i jej aktach delegowanych, złożyli swoje propozycje otrzymania wsparcia w formie stałej premii za kilogram wyprodukowanego wodoru odnawialnego. Premia ta wypełnia lukę między kosztami produkcji a cenami, które nabywcy są obecnie skłonni zapłacić za wodór odnawialny, a nie za wodór kopalny. Komisja oferuje również nowy mechanizm „Aukcje jako usługa”, aby umożliwić państwom członkowskim korzystanie z platformy na szczeblu UE i przyznawanie finansowania krajowego dodatkowym projektom, przy pełnym poszanowaniu zasad pomocy państwa. Niemcy są pierwszym krajem UE, który skorzystał z funkcji „Aukcje jako usługa”, przeznaczając 350 mln EUR z budżetu krajowego na projekty związane z produkcją wodoru odnawialnego zlokalizowane w Niemczech, jeżeli kwalifikujące się oferty na niemieckie projekty nie mogą otrzymać wsparcia z funduszu innowacyjnego ze względu na ograniczenia budżetowe.

IF23 Auction CINEA/EU
fot. IF23 Auction CINEA/EU

Kolejne kroki

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) sprawdza obecnie dopuszczalność i kwalifikowalność ofert, a następnie dokona ich oceny. Oferty będą oceniane według ich ceny. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny w kwietniu/maj 2024 r., a wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do przygotowania i podpisania umów o udzielenie dotacji.

Umowy o udzielenie dotacji zostaną podpisane najpóźniej do listopada 2024 r. Wybrane projekty będą musiały rozpocząć produkcję wodoru odnawialnego w ciągu pięciu lat od podpisania umowy o udzielenie dotacji. Otrzymają oni przyznaną stałą subwencję premiową przez okres do 10 lat i tylko po certyfikowanej i zweryfikowanej produkcji wodoru odnawialnego.

Równolegle z zakończeniem oceny Komisja wyciągnie wnioski wyciągnięte z tego projektu pilotażowego i skonsultuje się z zainteresowanymi stronami z branży w sprawie projektu warunków dotyczących drugiej rundy aukcji wodorowej, która ma zostać uruchomiona przed końcem roku.  

Tło

Z szacunkowym budżetem w wysokości 40 mld EUR z dochodów ze sprzedaży uprawnień na aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2020–2030 (w oparciu o cenę emisji w wysokości 70 EUR/tonę CO2) fundusz innowacyjny jest największym unijnym programem finansowania wdrażania innowacyjnych technologii zerowych netto.

Europejski Bank Wodoru jest inicjatywą mającą na celu ułatwienie produkcji krajowej i importu wodoru odnawialnego w UE. Ma on na celu odblokowanie prywatnych inwestycji w UE i w państwach trzecich poprzez sprostanie wyzwaniom inwestycyjnym, zlikwidowanie luki w finansowaniu i połączenie przyszłych dostaw wodoru odnawialnego dla konsumentów, co przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest 20 mln ton wodoru w koszyku energetycznym UE do 2030 r. Umożliwi to również Komisji gromadzenie wiarygodnych danych na temat gazociągu unijnego projektu dotyczącego wodoru odnawialnego, poziomu konkurencji w zakresie tego rodzaju wsparcia, kosztów produkcji wodoru odnawialnego i jego ceny rynkowej.

Oprócz aukcji zaproszenie do składania wniosków w ramach Innovation Found na 2023 r. jest nadal otwarte na wnioski do dnia 9 kwietnia 2024 r., dzięki czemu 4 mld EUR zostanie udostępnione na innowacyjne technologie niskoemisyjne w różnych sektorach.

Źródło: EU