Wodór odpowiedzią na wyzwania energetyczne – relacja z H2POLAND – NETZERO 2024

Fot. H2Poland
Udostępnij

III Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND & NetZero w Poznaniu [24-25.04.2024r) było rezultatem konsekwentnych wysiłków na rzecz zielonej transformacji. W coraz większym stopniu ludzie i firmy dostrzegają potencjał technologii wodorowych, jako odpowiedź na nasze wyzwania energetyczne, zwłaszcza w obliczu kryzysów środowiskowych i geopolitycznych.

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., w roli Partnera merytorycznego wydarzenia, motywowała do zaangażowania w rozwój technologii wodorowych, podkreślając ich wpływ na gospodarkę. Nasze eksperckie rozwiązania, szczególnie te związane z bezpieczeństwem i efektywnością instalacji wodorowych, spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, co świadczy o dużych nadziejach związanych z trwającą transformacją energetyczną. Zebrane recenzje potwierdzają, że jesteśmy na właściwej drodze. Kwietniowe wydarzenie pozwoliło zaprezentować pełne portfolio wodorowych usług, natomiast nasi eksperci przekazali wartościową wiedzę i doświadczenia w licznych panelach dyskusyjnych.

RED 3 – aspekt normalizacyjno-regulacyjno-prawno-biznesowy

Pierwszy panel poprowadzony przez eksperta TÜV SÜD Polska, Karola Kruszaka, kierownika sekcji kolejowej, dotyczył omówienia Dyrektywy RED III (dyrektywa o promocji energii ze źródeł odnawialnych), która została opublikowana w październiku zeszłego roku. Dyrektywa ta wprowadza istotne zmiany w stosunku do poprzedniej dyrektywy (RED II), której implementacja w prawodawstwie krajowym jeszcze nie została w pełni zrealizowana. Dyskusja skupiła się na tym, jak szybko i skutecznie przeprowadzić transpozycję dyrektywy do prawa krajowego, uwzględniając różne aspekty gospodarcze i przemysłowe.

W rozmowie pojawiły się głosy na temat konieczności szybkiego działania, szczególnie w kontekście potrzeby dostosowania przemysłu, budownictwa i transportu do nowych wymogów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy panelu mówili o opracowaniu klarownych regulacji i wsparciu finansowym dla przedsiębiorców, aby mogli oni zrealizować cele dyrektywy.

Paneliści poruszyli również kwestie dotyczące finansowania odpowiednich inwestycji oraz roli instytucji naukowych w promowaniu, weryfikowaniu i wspieraniu implementacji dyrektywy. Podkreślona została również konieczność działań w obszarze redukcji emisji w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski jako dużego uczestnika rynku transportowego w Europie.

Wnioskiem z dyskusji jest potrzeba szybkiego i skutecznego działania na poziomie krajowym, aby zrealizować cele dyrektywy RED III i dostosować się do nowych standardów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Rola wodoru w systemie elektroenergetycznym

Podczas tego panelu, prowadzonego przez Mieczysława Obiedzińskiego, Prezesa Zarządu TÜV SÜD Polska, uczestnicy omawiali szereg wyzwań związanych z transformacją energetyczną i integracją odnawialnych źródeł energii (OZE). Prezes zwrócił uwagę na wysoką emisyjność energii elektrycznej oraz konieczność zmiany miksu energetycznego. Rozmówcy podkreślili potrzebę dostosowania się systemów energetycznych do zmieniającej się rzeczywistości, unikając przy tym nadmiernych kosztów. Konieczna jest również adaptacja sieci do zmian w produkcji energii, zwłaszcza w kontekście OZE, oraz inwestycja w nowe linie przesyłowe. Gość specjalny, Thore Lapp, wiceprezes zarządu TÜV SÜD AG przedstawił wyzwania związane z przystosowaniem sieci energetycznej do rosnącego udziału energii odnawialnej i podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Tomoho Umeda, obecny CEO of Hydrogen Poland oraz CEO of Hynfra & Hynfra Energy Storage, zwrócił również uwagę na temat konieczności zmiany w podejściu do planowania przestrzennego w celu wsparcia rozwoju OZE, zwracając uwagę na ograniczenia związane z dostępną przestrzenią geograficzną.

Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w projektowaniu infrastruktury wodorowej

Dyskusja o bezpieczeństwie infrastruktury wodorowej w ramach Forum H2POLAND już po raz trzeci została poprowadzona przez Artura Labusa, Dyrektora Działu Usług dla Przemysłu TÜV SÜD Polska. Omówiono procedury i środki ostrożności mające na celu minimalizację ryzyka pożaru na etapie projektowania oraz ograniczenia zagrożeń podczas eksploatacji instalacji wodorowych. Dyskusja sięgała szeroko, ale bardzo merytorycznie. Moderator postawił nurtujące nas wszystkich pytania: jak projektować instalacje wodorowe, by działały w sposób bezpieczny dla ludzi i całego środowiska? Jak skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom, takim jak pożary i wybuchy? Wreszcie – jakie innowacje technologiczne pozwalają redukować koszty zapewnienia bezpieczeństwa? Nie zabrakło przy tym ciekawych prezentacji, symulacji i case studies, które przygotowali goście.

Szczególną uwagę przykuł projekt, przedstawiony przez Aleksandrę Tracz-Gburzyńską, Head of Safety w SES Hydrogen Energy Sp. z o.o. Projekt obejmował budowę układu kotła wodorowo-tlenowego, jego parametry pracy oraz zakres prac analitycznych nad bezpieczeństwem. Instalacja została sklasyfikowana jako strefa 2 zagrożenia wybuchem, natomiast zastosowano urządzenia odpowiadające kategorii wyższej w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Prace projektowe obejmowały także analizę FMEA oraz symulacje, mające na celu dopracowanie projektu pod względem bezpieczeństwa i wydajności. Cały projekt był owocem ponad dwuletniej pracy zespołu, którego celem było stworzenie instalacji spełniającej wysokie standardy bezpieczeństwa.

Następnie Jakub Piskulski – Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu STASTO Automation oraz Dariusz Mroczka – Dyrektor Działu Technicznego i Rozwoju w Rockfin Sp. z o.o. zauważyli, że koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mogą być wyzwaniem, szczególnie przy wdrażaniu nowych technologii wodorowych. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem i wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń to proces skomplikowany i wymagający, który niesie ze sobą liczne konsekwencje.

Paneliści dyskutowali na temat obowiązków, jakie są wymagane od przedsiębiorcy w zakresie stref zagrożenia wybuchem, w tym stosowania odpowiednich urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Powinny być również opracowane procedury oraz instrukcje prowadzenia prac w tych strefach. Aby ograniczyć zasięg wspomnianych stref należy poprawić sprawność instalacji, wykorzystanie odciągów lub barier fizycznych, natomiast wszystkie urządzenia, które mogą stanowić potencjalne źródła zapłonu, należy umieścić poza strefą. Ważne aby te urządzenia, których nie można umieścić poza strefą, posiadały zabezpieczenie przeciwwybuchowe, a jego rodzaj zależy od wyznaczonej strefy. W praktyce oznacza to duże trudności i bardzo wysokie koszty stosowania napędów elektrycznych w zaworach do wodoru, a ciekawym rozwiązaniem są zawory elektromagnetyczne lub sterowane sprężonym gazem. Upewnienie się o szczelności zaworów i innych elementów może być skuteczną strategią ograniczenia ryzyka wybuchowego.

Rozmówcy przypomnieli jednak, że w niektórych przypadkach uniknięcie zagrożenia wybuchem może być niemożliwe, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z instalacjami wodorowymi, gdzie medium może łatwo przenikać przez szczeliny. Uczestnicy wyszczególnili kwestię zagrożenia, jakie niesie ze sobą tlen w instalacjach wodorowych. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń i metod zabezpieczających, na przykład umieszczenie zaworów elektrycznych zabezpieczonych przed wybuchem, lub wyłączanie automatyczne instalacji w przypadku wykrycia przecieku, natomiast testowanie i przygotowanie takich systemów wymaga dokładnej dokumentacji i współpracy z jednostkami zewnętrznymi.Cały panel wywołał bardzo duże zainteresowanie wśród słuchaczy Forum H2POLAND, a dodatkowe, merytoryczne prezentacje uczestników tej debaty stworzyły bezcenną wartość dodaną. Wszystkiemu przysłuchiwały się dziesiątki widzów na sali.

Magazynowanie wodoru – technologie i procesy oraz dystrybucja

Aleksander Gołąbek, Specjalista ds. energetyki i gospodarki wodorowej TÜV SÜD Polskapoprowadził dwa panele dyskusyjne podczas Forum H2POLAND. Uczestnicy omawiali różne aspekty związane z transportem oraz magazynowaniem wodoru w Polsce. Poruszono aspekty takie jak standardowe ciśnienie dla zbiorników wodorowych, procedury ich używania oraz konieczność dostosowania sieci dystrybucyjnej do różnych potrzeb, takich jak energetyka przemysłowa, procesy chemiczne czy mobilność, w tym tankowanie ciężarówek. Przedstawiono także różne metody transportu, takie jak rurociągi stalowe, butle stalowe czy kompozytowe, oraz ich zalety i wady związane z logistyką. W miejscach, gdzie transport jest ograniczony, uczestnicy dyskusji zaproponowali możliwości produkcji wodoru na miejscu. Dzięki tej dyskusji podkreślono rosnącą potrzebę budowy infrastruktury do obsługi zapotrzebowania na wodór w Polsce. Na koniec omówione zostały perspektywy rynku wodoru, w tym produkcja i transport wodoru zielonego, oraz wsparcie Unii Europejskiej dla inwestycji w tego typu rozwiązania transportowe.

Dyskusja podczas tych paneli miała kluczowe znaczenie dla zidentyfikowania najbardziej obiecujących strategii i rozwiązań w zakresie dystrybucji wodoru, co przyczyni się do dalszego rozwoju tej ważnej gałęzi przemysłu.

Certyfikacja w sektorze wodorowym

Panel „Certyfikacja w sektorze wodorowym” na Forum Technologii Wodorowych H2POLAND to kluczowe spotkanie dla branży, ponieważ dotyczył on kluczowych aspektów związanych z jakością, bezpieczeństwem i efektywnością wodoru oraz infrastruktury z nim związanej.

Paweł Wanatowicz, Audytor wiodący EU ETS, oraz Marek Marcisz, Weryfikator jednostek kogeneracji TÜV SÜD Polska, to wiodący eksperci w zakresie certyfikacji i standardów dotyczących wodoru oraz jego zastosowań, a także innych źródeł energii odnawialnej. Panel ten poruszył tematy takie jak certyfikaty sprzętowe H2Ready, które są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej i skutecznej eksploatacji urządzeń wodorowych.

Również certyfikacja personelu jest istotna, aby zapewnić odpowiednie kwalifikacje i umiejętności pracowników obsługujących systemy wodorowe. Omówienie certyfikacji wodoru oraz świadectw pochodzenia to kolejny ważny aspekt, szczególnie w kontekście zapewnienia jakości i transparentności źródeł oraz produkcji wodoru.

Audyty efektywności i emisji gazów cieplarnianych (GHG) są kluczowe dla oceny wpływu wodoru na środowisko oraz dla zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki tej dyskusji stworzyliśmy doskonałą okazję do zgłębiania wiedzy oraz do wymiany poglądów między ekspertami i przedstawicielami przemysłu.

Globalny wpływ wodoru

Paweł Piotrowicz, Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych TÜV SÜD Polska, poprowadził interesującą dyskusję panelową na temat „Globalnego wpływu wodoru”. To wydarzenie stanowiło istotny krok w promowaniu globalnej świadomości dotyczącej już trwającej transformacji energetycznej, której napędem jest wodór.

Wybitni paneliści z całej Europy przedstawili zróżnicowane spojrzenia na temat możliwości rozwoju oraz potencjalnych zagrożeń dla gospodarki wodorowej w ich krajach. Każdy z nich wnosił cenne dane i strategie z własnych regionów, co odzwierciedlało silne dążenie do dekarbonizacji oraz praktyk zrównoważonej energetyki.

III Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND & NetZero w Poznaniu udowodniło, że Europa stoi przed wielką szansą w zakresie rozwoju technologii wodorowych. Dyskusje podkreśliły konieczność szybkiego i skutecznego działania na rzecz implementacji nowych rozwiązań, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Perspektywy technologii wodorowych w Europie są obiecujące, przy odpowiednim wsparciu i współpracy mogą stać się kluczowym czynnikiem w osiągnięciu celów związanych z redukcją emisji oraz zrównoważonym rozwojem energetycznym.