GAZ-SYSTEM: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy otrzymał status PCI w UE

Fot. GAZ-SYSTEM mapa korytarz wodorowy
Udostępnij

W dzienniku urzędowym Unii Europejskiej opublikowano listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Project of Common Interest – PCI), na której znajduje się Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy. Ten międzynarodowy projekt budowy sieci wodorowej  został zgłoszony przez GAZ-SYSTEM i operatorów systemów przesyłowych z Finlandii, państw bałtyckich i Niemiec.

Po raz pierwszy lista PCI uwzględnia projekty inwestycyjne w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru, a także regazyfikacji wodoru lub jego pochodnych. Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego został wpisany na listę PCI w ramach „Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla wodoru” (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan in hydrogen – BEMIP Hydrogen). 

– Z dużym zadowoleniem przyjmujemy publikację pierwszej wodorowej listy PCI, która uwzględnia także nowe plany inwestycyjne GAZ-SYSTEM. Dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas realizacji ambitnych projektów dywersyfikacyjnych, nasze zasoby oraz wysokie kompetencje Spółki z pewnością będą kluczowe dla utworzenia zintegrowanej infrastruktury wodorowej w naszym regionie – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM zrealizował szereg projektów, które były  uznane za priorytetowe w Unii Europejskiej na bazie europejskiego rozporządzenia TEN-E. Wśród nich znalazły się takie inwestycje jak Baltic Pipe, terminal LNG w Świnoujściu, budowa połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją oraz rozbudowa krajowej sieci przesyłowej gazu.

Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego jest obecnie na etapie opracowywania wstępnego studium wykonalności, które ma dostarczyć rekomendacji odnoszących się do zakresu inwestycji, jej kosztów, lokalizacji, harmonogramu i opłacalności ekonomicznej. Prace nad raportem mają zakończyć się w drugim półroczu 2024 roku.

Rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI inwestycjom, które umożliwiają powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku). 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia TEN-E projekty PCI to inwestycje mające kluczowe znacznie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Do najważniejszych z nich należą przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla wszystkich obywateli, jak również budowa niskoemisyjnej gospodarki w Unii Europejskiej. Projekty te muszą przyczyniać się również do realizacji priorytetowych korytarzy infrastruktury energetycznej, a także znacząco poprawiać bezpieczeństwo dostaw, integrację rynkową i konkurencję. 

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Więcej informacji o projekcie Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego.

Źródło: GAZ-SYSTEM