Operatorzy infrastruktury gazowej wspierają cel redukcji emisji do 2040 r. i strategię zarządzania emisjami w przemyśle

GIE
Udostępnij

Komisja Europejska opublikowała w lutym dwie inicjatywy, które mają przybliżyć Europę do osiągnięcia celów w zakresie dekarbonizacji i bezpieczeństwa dostaw. Strategie ujawniają dźwignie mające na celu zwiększenie wydajności i szybkości transformacji energetycznej. Operatorzy infrastruktury gazowej są zdeterminowani, aby wspierać UE w realizacji celów klimatycznych, zwiększaniu konkurencyjności przemysłu i poprawie odporności energetycznej. Potrzebujemy jednak również pomocy w naszej transformacji, aby osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

GIE jest głosem operatorów infrastruktury gazowej w Europie, którzy pracują i wprowadzają innowacje w zakresie terminali LNG, podziemnych magazynów i gazociągów przesyłowych. Stowarzyszenie liczy 68 członków z 25 krajów, z których część oceniła działania na rzecz redukcji emisji.

– Nasza branża już teraz inwestuje w nową infrastrukturę na przyszłe potrzeby, jednocześnie zmieniając przeznaczenie istniejącej infrastruktury do transportu gazów pochodzących ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak biometan i wodór. Takie podejście nie tylko zapewnia bezpieczeństwo dostaw, ale także wspiera przejście na zrównoważony rozwój. Unijna infrastruktura gazowa to nie tylko pomost; to część długoterminowego rozwiązania. Cel 90% wymaga transportu jeszcze większej ilości energii z obszarów produkcji energii odnawialnej do konsumentów, a także magazynowania w celu zrównoważenia przerywanej produkcji energii odnawialnej z bardziej płaskimi wzorcami konsumpcji. W pełni angażujemy się w realizację unijnego celu zerowej emisji netto, ponieważ nasza infrastruktura będzie dostępna dla gazów odnawialnych i niskoemisyjnych – mówił Torben Brabo, przewodniczący GIE.

– Z zadowoleniem przyjmujemy europejskie cele klimatyczne na 2040 r. i ambicje w zakresie CCUS przedstawione dziś przez Komisję Europejską. Infrastruktura gazowa odgrywa kluczową rolę w przyspieszeniu przejścia do zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości. Europa powinna wykorzystać synergię między cząsteczkami i elektronami. Aby uwolnić pełny potencjał odnawialnych i niskoemisyjnych gazów w zakresie dekarbonizacji i bezpieczeństwa dostaw, Europa musi wspierać przemysł inwestycjami i dostosowanymi ramami politycznymi – komentowała Boyana Achovski, sekretarz generalny GIE.

– Dobrze jest widzieć, że wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz jego wykorzystanie (CCUS) są uznawane za niezbędne narzędzia do osiągnięcia celu na 2040 rok. Będą one również odgrywać rolę w 2030 i 2050 roku. Operatorzy infrastruktury gazowej rozumieją tę kluczową rolę i już się nią zajmują. Niezbędne są ramy regulacyjne, zapewniające równowagę między potrzebą wyjaśnienia elementów regulacyjnych, takich jak dostęp stron trzecich lub zasady rozdziału, z jednej strony, a zapewnieniem elastyczności dostosowanej do nowego, wschodzącego rynku z drugiej strony.
– powiedział Arno Büx Zarząd GIE i sponsor obszaru CCUS.

– Europejscy operatorzy infrastruktury gazowej z zadowoleniem przyjmują prognozowany wzrost wykorzystania bioenergii do 2040 r., głównie dzięki zaawansowanym biopaliwom ciekłym i biometanowi. Biometan jest ekologiczną alternatywą dla paliw kopalnych. Będzie on wspierał cel instytucji UE, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw przy jednoczesnym zapewnieniu przewidywalności w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych, opłacalnych i skalowalnych technologii. Przyczyni się do dekarbonizacji sektorów docelowych, takich jak transport, przemysł i budynki, tym samym znacząco przyczyniając się do realizacji ambicji UE w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku – dodał Pierre Duvieusart, Zarząd GIE i Sponsor Obszaru Biometanu.

Polityka UE w centrum uwagi – zalecenie dotyczące celu redukcji emisji do 2040 r.

W komunikacie w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2040 r. przedstawiono wizję i strategie Komisji Europejskiej dotyczące osiągnięcia celu klimatycznego do 2040 r. jako celu pośredniego na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. W komunikacie zwrócono uwagę na pilną potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przygotowania się na skutki zmiany klimatu. Dokument podkreśla pilną potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przygotowania się na skutki zmian klimatu. Zostanie on przedstawiony w formie wniosku legislacyjnego przez następną Komisję po wyborach europejskich. Dzięki odpowiednim ramom politycznym i dostosowanemu systemowi wsparcia, nisko- i zeroemisyjne paliwa gazowe mogą być odpowiedzialne za znaczną część tej redukcji. Wodór i jego infrastruktura będą odgrywać kluczową rolę w transporcie, magazynowaniu i imporcie znacznych ilości energii, przyczyniając się do dekarbonizacji naszej gospodarki. Istotne jest również uznanie kluczowego wkładu biometanu w dekarbonizację różnych sektorów zastosowań końcowych w Europie i ułatwienie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wspieranie podmiotów przemysłowych w osiągnięciu celu 35 mld m3 ustalonego przez Komisję Europejską w kontekście REPowerEU.

Zarządzania emisjami dwutlenku węgla w przemyśle

Jest to kluczowe narzędzie do osiągnięcia różnych celów wyznaczonych przez Komisję Europejską na lata 2030, 2040 i 2050. Odzwierciedla kluczową rolę infrastruktury w łańcuchu wartości CCUS. Podobnie jak w przypadku gazu ziemnego, energii elektrycznej i wodoru, infrastruktura jest czynnikiem umożliwiającym rozwój rynku. Umożliwia ona transport CO2 na duże odległości od emitenta do miejsca składowania lub zakładu utylizacji. Ważne jest, aby wszystkie kraje miały dostęp do takiej połączonej sieci CO2, w tym kraje śródlądowe. Ten wymiar geograficzny wymaga również europejskiego podejścia do planowania sieci, podczas gdy podejścia regionalne są ważne do rozważenia. Chociaż infrastruktura CO2 nie jest identyczna z infrastrukturą gazu ziemnego lub wodoru, możemy uczyć się na najlepszych praktykach z tych infrastruktur. Wymaga to ustanowienia odpowiednich ram regulacyjnych, o których również mowa w komunikacie. Wymagane są ramy regulacyjne, zapewniające równowagę między wyjaśnieniem elementów regulacyjnych, takich jak dostęp stron trzecich lub zasady rozdziału z jednej strony, a zapewnieniem elastyczności dostosowanej do nowego, wschodzącego rynku z drugiej strony.

Infrastruktura gazowa – narzędzie w transformacji energetycznej

Gazy zero- i niskoemisyjne

Misje branży infrastruktury gazowej koncentrują się na wspieraniu wydajnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji, we współpracy z sektorem energii elektrycznej. Wspiera zintegrowane wizje między gazem a energią elektryczną. Kluczowe cele obejmują optymalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury, redukcję emisji i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw dzięki przyszłościowym rozwiązaniom. Branża poczyniła znaczne postępy we wspieraniu odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, takich jak biometan i wodór, a zaangażowanie to powinno być dalej wspierane.

Redukcja emisji

Branża infrastruktury gazowej aktywnie działa na rzecz redukcji emisji poprzez podejście oparte na danych. Chociaż infrastruktura gazowa odpowiada za zaledwie 0,5% emisji metanu w Europie, zachęca do stosowania globalnych standardów w celu zapewnienia równych szans i promowania produkcji gazu odnawialnego i niskoemisyjnego. Wspieranie rozwoju technologii monitorowania i ograniczania emisji metanu przyspiesza redukcję emisji. Ogólnoświatowe standardy dotyczące metanu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i przyniosą korzyści w zakresie produkcji gazu odnawialnego i niskoemisyjnego na całym świecie.

Zapewnienie opłacalnych rozwiązań

Branża wierzy w umożliwienie rynkowi wyboru najtańszych ścieżek do osiągnięcia celów dekarbonizacji. Zapewniając infrastrukturę dla gazów zero- i niskoemisyjnych, Europa może dostosować się do zmian popytu na energię, zapewniając jednocześnie opłacalne i bezpieczne dostawy.

Gas Infrastructure Europe (GIE) to stowarzyszenie reprezentujące interesy europejskich operatorów infrastruktury gazowej zajmujących się przesyłem gazu, magazynowaniem gazu i regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego (LNG). GIE jest zaufanym partnerem instytucji europejskich, organów regulacyjnych i interesariuszy z branży. Siedziba GIE znajduje się w Brukseli, sercu europejskiego procesu decyzyjnego. GIE reprezentuje obecnie 68 firm członkowskich z 25 krajów. Wizja GIE zakłada, że do 2050 r. infrastruktura gazowa będzie podstawą nowego, innowacyjnego systemu energetycznego, umożliwiając obywatelom Europy korzystanie z bezpiecznych, wydajnych i zrównoważonych dostaw energii.

Źródło: GIE