Zaktualizowana mapa infrastruktury wodorowej identyfikuje projekty o statusie PCI/PMI

Fot. https://www.h2inframap.eu/
Udostępnij

Zaktualizowana mapa infrastruktury wodorowej jest już dostępna online (TUTAJ). Dzięki temu narzędziu można obserwować, jak europejska infrastruktura ewoluuje w różnych krajach i sektorach w zakresie dystrybucji wodoru, przesyłu, terminali importowych, magazynowania, popytu i produkcji do 2030, 2040 i 2050 roku. To nowe wydanie po raz pierwszy identyfikuje projekty o statusie PCI i PMI.

Aktualizacja Wspólnej Mapy Infrastruktury Wodorowej pokazuje stale rozwijającą się sieć infrastruktury wodorowej w celu wsparcia powstającego rynku wodoru dla zdekarbonizowanego systemu energetycznego w Europie.

To interaktywne narzędzie zostało stworzone przez sześć stowarzyszeń branżowych – ENTSOG, GIE, Eurogas, CEDEC, GEODE, GD4S – na wniosek Komisji Europejskiej*. Informacje o projektach zostały zebrane przy użyciu podejścia oddolnego, z danymi dostarczonymi przez podmioty realizujące projekty. Niedawno nowe narzędzie do mapowania poprawiło nawigację na mapie i komfort użytkowania, włączając funkcję wyszukiwania nazwy projektu i podmiotu promującego projekt oraz dedykowany pasek boczny dla informacji o projekcie.

Po raz pierwszy mapa zawiera identyfikację projektów, które mają status PCI i PMI. Obejmuje to 65 projektów wodorowych i elektrolizerów zidentyfikowanych jako PCI i PMI na pierwszej liście w ramach zmienionego rozporządzenia w sprawie sieci TEN-E.

Od momentu uruchomienia mapy zgłoszono łącznie ok. 500 projektów wodorowych, które obecnie obejmują:

  • 130 projektów przesyłu wodoru
  • 60 projektów dystrybucji wodoru
  • 70 projektów magazynowania wodoru
  • 20 projektów dotyczących terminali i portów wodorowych
  • 20 projektów związanych z zapotrzebowaniem na wodór
  • >170 projektów produkcji wodoru

Zaangażowane stowarzyszenia są zobowiązane do aktualizowania mapy infrastruktury wodorowej dwa razy w roku, aby zapewnić, że jest to „żywa” mapa zawierająca najbardziej aktualny stan sieci projektów wodorowych.

Kolejna aktualizacja planowana jest na 4. kwartał 2024 roku.

Zapraszamy zainteresowane strony do odwiedzenia zaktualizowanej mapy na stronie internetowej Hydrogen Infrastructure Map.

Wszelkie pytania i komentarze prosimy kierować na adres info@H2inframap.eu.

Mapa została po raz pierwszy opracowana w celu spełnienia prośby Komisji Europejskiej o wizualizację „wszystkich projektów infrastruktury wodorowej zebranych w ramach różnych istniejących procesów w formie mapy” we wnioskach z 36. Europejskiego Forum Regulacji Gazu w maju 2022 r.

Organizacje współpracujące:

ENTSOG: European Network of Transmission System Operators for Gas została założona zgodnie z rozporządzeniem (WE) 715/2009 i odegrała kluczową rolę w ułatwianiu integracji europejskich rynków gazu, zapewnieniu technicznej interoperacyjności i zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw poprzez planowanie infrastruktury gazowej. ENTSOG przyczynia się do zerowej emisiji netto do 2050 r., w szczególności poprzez integrację gazów odnawialnych i niskoemisyjnych za pośrednictwem gazociągów przesyłowych, zgodnie z celami UE w zakresie energii i klimatu.

CEDEC: CEDEC to europejska federacja lokalnych przedsiębiorstw energetycznych, reprezentująca interesy 2000 lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw energetycznych i szerokopasmowych w całej Europie, obsługująca 100 milionów klientów energii elektrycznej, gazu i ciepłownictwa oraz połączeń szerokopasmowych. Aktywne w każdej części łańcucha wartości – wytwarzaniu, sieciach dystrybucyjnych i dostawach – firmy te świadczą usługi, które są niezawodne, zrównoważone i bliskie konsumentowi, wnosząc znaczący wkład w lokalny i regionalny rozwój gospodarczy.

EUROGAS: Założona w 1990 r. organizacja Eurogas jest stowarzyszeniem 101 firm i stowarzyszeń, obejmującym cały łańcuch wartości gazów. Jego celem jest przyspieszenie przejścia do neutralności węglowej poprzez dialog i rzecznictwo w zakresie optymalizacji wykorzystania gazu i paliw gazowych. Członkowie Eurogas zajmują się hurtowymi i detalicznymi rynkami gazu, dystrybucją naturalnych gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz ich pochodnych, a także wykorzystaniem gazu w transporcie. Eurogas reprezentuje również dostawców technologii, w tym firmy zajmujące się zarządzaniem emisjami metanu w łańcuchu wartości.

GD4S: Gas Distributors for Sustainability reprezentuje wiodących dystrybutorów gazu ziemnego we Francji, Grecji, Włoszech, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Holandii i Rumunii. Reprezentuje prawie 35 milionów klientów w Europie (ponad 30% rynku europejskiego). Dystrybutorzy gazu są odpowiedzialni za obsługę sieci dystrybucji gazu, zapewnienie jej utrzymania i rozwój. Są odpowiedzialni za bezpieczną dystrybucję gazu ziemnego i odnawialnego do konsumentów.

GEODE: GEODE to europejskie stowarzyszenie reprezentujące lokalne przedsiębiorstwa energetyczne obsługujące sieci dystrybucji energii elektrycznej i gazu, zaangażowane w zrównoważone, wydajne i niezawodne zarządzanie sieciami stanowiącymi kręgosłup systemu energetycznego. Dzięki specjalistycznej wiedzy technicznej swoich członków, misją GEODE jest dokonanie transformacji energetycznej w kierunku zdecentralizowanych, zdekarbonizowanych i zdigitalizowanych systemów energetycznych.

GIE: Gas Infrastructure Europe (GIE) jest głosem branży przesyłowej, podziemnego magazynowania i terminali importowych. Jej członkowie pracują i wprowadzają innowacje w zakresie gazów naturalnych, odnawialnych i niskoemisyjnych, w tym wodoru, biometanu i technologii CCUS. Zrzeszając około 70 podmiotów branżowych z UE-27, GIE ucieleśnia wiele przejściowych ścieżek dekarbonizacji regionów UE. Do 2050 r. rola infrastruktury gazowej będzie ewoluować w celu zwiększenia dekarbonizacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostaw w Europie za pomocą zintegrowanych rozwiązań.

Źródło: ENTSOG